DE BESTE WILLEN ZIJN IN WAARDEBEPALING!
Waardebepaling voor wie en waarom?
1.1 Aan- en verkopers ondernemingen
1.2 Beursbeleggers op lange termijn
1.3 Fiscalisten
1.4 Value-based managers
1.5 Aandeelhouders bij conflicten
1.6 Familiebedrijven
1.7 Adviseurs
Software waardebepaling onmisbaar!

2.1. Tijdrovende methodes: snel en foutloos

2.2. Complexe methodes: eenvoudig verklaard

2.3. Automatisch waarderen: zo eenvoudig gaat dat

Kan deze software alles?

3.1. Krachtige prognose hulpmiddelen
3.2. Alle waarderingsmethodes
3.3. Marktrisicopremie online
3.4. Impairment test
3.5. Flexibel, Grafieken, Printmodules
3.6. Snel, makkelijk, kostenbesparend
Prijs, Specificaties!

4.1.  Product Specificaties
4.2.  Talen en Landen
4.3.  Systeemeisen
4.4.  Prijzen (ex. BTW)
Garanties, Service, Gratis Demo!

5.1.  Gratis demo
5.2.  Product Garanties
5.3.  Bestellingen 
5.4.  Service
 Hier Waarderingssoftware kopen!

 Gratis Demo Waarderingssoftware!
Home Finiconsult
België
Home Finiconsult België

1. Waardebepaling voor wie en waarom?

1.1. Aan- en verkopers ondernemingen Kopers en verkopers onderhandelen beter over aan-of verkoop met een bedrijfseconomisch verantwoorde waarde dan alleen met vuistregels en gevoel.
TERUG NAAR INDEX

1.2. Beleggingen
Lange termijn beursbeleggers presteren beter met kwantitatieve afwegingen dan het volgen van sentimenten en simpele kengetallen. De dotcom- en de kredietcrisis hebben deze eeuw al twee maal laten zien hoe na´ef en gevaarlijk sentiment en simpele kengetallenvergelijking zijn.
Vergelijken van de koers van een aandeel met de fundamentele waarde van dat aandeel, geeft unieke kansen in een beleggingsstrategie. Aandelen met de hoogste waarde ten opzichte van de koers, bepalen het optimale instapmoment. Aandelen met de laagste waarde ten opzichte van de koers, indiceren uit te stappen. Voor verder uitleg over de speciale researchlicentie om de benodigde data te kopen, zie de site Fundamentele Beleggingsresearch.
TERUG NAAR INDEX

1.3. Fiscale doelen Fiscalisten hebben waarderingen nodig bij:

 • werknemersopties, fiscale reorganisaties 
 • overgangen van AB-aandelen in België 
 • successie, scheiding, emigratie/immigratie.
  TERUG NAAR INDEX

  1.4. Value-based management Het management stuurt een onderneming beter op aandeelhouderswaarde (share/stake holder value) met kwantitatieve toekomstgerichte waarderingen dan met EVA, CFROI en andere Residual Income benaderingen.
  TERUG NAAR INDEX

  1.5. Belangentegenstellingen en conflicten Aandeelhouders hebben bij tal van persoonlijke en zakelijke tegenstellingen en/of conflicten belang bij waardebepaling. Een geobjectiveerde en kwantitatieve onderbouwing wordt dan van groot belang.
  TERUG NAAR INDEX

  1.6. Familiebedrijven Bij familiebedrijven voorkomt een geobjectiveerde en kwantitatieve waardebepaling tegenstellingen en bevordert daardoor de continuïteit.
  TERUG NAAR INDEX

  1.7. Adviseurs en consultants Voor accountants, ondernemingsrechtjuristen, organisatie-adviseurs, fusiebemiddelaars zijn bovengenoemde percepties van waarderingen essentieel.
  TERUG NAAR INDEX


  2. Software waardebepaling onmisbaar!


  2.1. Tijdrovende methodes: snel en foutloos! Bij waardebepaling spelen 2 tijdrovende elementen: 
  1. prognose 2. (contante) waardeberekening. 

  Sub. 1. Het tijdrovendste element bij een prognose is het bepalen van de uitgangspunten. Naast het ongewijzigd doorzetten van een genormaliseerde resultatenrekening (V & W) en balans, geeft software een ongekende flexibiliteit bij de prognose via aanvullende uitgangspunten. Met waardestuwers en aanpassers (valuedrivers), kan ieder prognose foutloos en in een mum van tijd worden gerealiseerd. 

  Als deze uitgangspunten glashelder en zeker vastliggen, kan het recht toe recht aan toepassen in een spreadsheet model, een praktische oplossing zijn voor een prognose. Verschillende studies tonen echter aan dat tussen 21% en 80% van alle spreadsheets fouten bevatten. 

  De praktijk wijst echter uit dat fouten heel moeilijk te ontdekken zijn. Uitgangspunten zijn nooit glashelder en zeker. Meestal worden uitgangspunten tamelijk flexibel na de eerste discussies. Vervolgens komen scenario-analyses. Aanpassen van het model is tijdrovend. Onder tijdsdruk zijn niet ontdekte fouten onvermijdbaar. 

  Sub. 2. De veelheid van kasstroomdefinities en definities van de discontovoet met ieder hun eigen contante waarde, levert per berekening tijdrovende problemen en kans op niet ontdekte fouten.

  Zelfs voor professionals  is de mogelijkheid geheel automatisch te waarderen een  unieke kans hun risico te verminderen en een goed platform te scheppen voor (de start) van een waarderingsdiscussie.
  TERUG NAAR INDEX

  2.2. Complexe methodes: eenvoudig verklaard! Beginners hoeven alleen een balans en V & W in te vullen en verder de aanbevelingen te volgen. Daarnaast zijn complexe technieken voor deskundigen beschikbaar zoals iteraties, WACC-calculaties etc. Zonder software is het ondoenlijk meerdere methodes en technieken foutloos, overzichtelijk en consistent te berekenen.  Er is zelfs een optie om geheel automatisch een geobjectiveerde waarde te laten berekenen.  Daarvoor hoeft alleen 4 jaar resultatenrekening en 1 jaar balans ingevuld te worden.
  TERUG NAAR INDEX

  Zie voorbeeld voor experts!  waarom vrije cashflow waardering altijd lager uitkomt dan gebruikelijke cashflow berekeningen en vrije cashflow bij waarderingen helemaal niet financieringsonafhankelijk blijkt te zijn.
  TERUG NAAR INDEX

  2.3. Automatisch waarderen: zo eenvoudig gaat dat! Er is zelfs een optie om geheel automatisch een geobjectiveerde waarde te laten berekenen. Daarvoor hoeft alleen 4 jaar resultatenrekening en 1 jaar balans ingevuld te worden. Dit geobjectiveerde waarderingsadvies geeft een platform voor (de start van) een discussie.

 • Discontovoet/WACC! Discontovoet/WACC! Om uit 104 jaar beursgeschiedenis online een risicopremie te bepalen, kan de gebruiker nu zelf kiezen uit een van de 7 denkbare methodes. Ook kan het gewicht en het aantal jaren van iedere methode door de gebruiker worden bepaald. Objectivering ontstaat door het gemotiveerde WACC- advies dat eerst automatisch gewicht, aantal jaren en risicovrije rentevoet bepaald en daarna de WACC of discontovoet, afhankelijk van de solvabiliteit van de onderneming en de gebruikte waarderingsmethode.
 • Prognoseveronderstellingen! Deze kunnen nu automatisch en daardoor geobjectiveerd worden afgeleid uit de vier jaar ingebrachte historie via alom bekende statistische prognosetechnieken. Bij onwaarschijnlijke resultaten worden automatisch waarschijnlijkheidsfilters toegepast.
 • Eindwaarde! De eindwaarde aanname kan berekend worden conform het gemotiveerde en daardoor geobjectiveerde eindwaarde-advies.
 • Waarderingsmethodes! In sommige kringen en software bestaat een bijna naief enthousiasme voor een specifieke waarderingsmethode. Daarom bepaalt F-waarderingssoftware altijd de resultaten van alle gangbare waarderingsmethodes. Objectivering ontstaat door het gemotiveerde advies over de weging van de verschillende waarderingsmethodes afhankelijk van het doel van de waardering.
  TERUG NAAR INDEX


  3. Kan deze software alles?

  3.1. Krachtige prognose hulpmiddelen
  Prognoses zijn mogelijk tot 50 jaar. Dit met een minimum van èèn jaar (maximaal 4) resultatenrekening, balans, afschrijvingen en investeringen. Daarna wordt de prognose van V&W, kasstroom en balans, geheel door software bepaald. Specifieke naamgeving van V&W en balansrekeningen is mogelijk. Talloze veronderstellingen voor baten, lasten als investeringen, zijn denkbaar. Ook bij eindwaarde, werkkapitaal en (wenselijke) balansratio's bestaat grote flexibiliteit. Een consolidatie-, import- en exportmodule is aanwezig. Het is zelfs mogelijk via Kleinste Kwadraten extrapolaties de verdere toekomst te laten voorspellen.
  TERUG NAAR INDEX


  3.2. Waarderingsmethodes
  Alle gangbare kwantitatieve waarderingsmethodes zijn opgenomen. Naast meerdere DCF(=Discounted CashFlow) methodes zijn ook APV (=Adjusted Present Value) en CFROI(=CashFlow Return on Investment) opgenomen. Daarnaast is er een speciale methode voor beursfondsen.  Wilt u alleen waarderen met eenvoudige kengetallen zoals sommige beleggers en beleggingsadviseurs graag doen,  zoals prijs per eenheid omzet, abonnees etc,  is deze software voor u totaal ongeschikt.
  TERUG NAAR INDEX


  3.3. Markrisicopremie online
  Veel waarderingsmethodes maken gebruik van de markrisicopremie.  Hiertoe wordt op basis van het historisch verloop van de rentabiliteit van aandelen en obligaties, het rentabiliteitsverschil bepaald tussen aandelen en obligaties.  Dit verschil wordt de marktrisicopremie op aandelen genoemd.  De som van het rendement op  risicoloze (staats)leningen + de marktrisicopremie bepaalt de disconto- of rentabiliteitsfactor, vaak WACC genoemd.   De software geeft -als enige ter wereld- momenteel gratis de mogelijkheid de historische rentabiliteitsgegevens vanaf 1900 op te vragen, het berekende marktrisicoadvies over te nemen in uw berekeningen of het aan te passen.
  TERUG NAAR INDEX


  3.4. Impairment test
  De huidige trend naar actuele prijzen heeft er toe geleid dat geactiveerde goodwill op de balans regelmatig moet worden herzien.  Er is geen betere manier dit te doen dan door de betrokken onderneming te waarderen.  De vergelijking met beurswaardes van andere ondernemingen is vaak onmogelijk. Ook kan de vraag gesteld worden of deze vergelijking wel enige betekenis heeft. Waarderingen met als uitgangspunt het WACC-advies en de andere adviezen in de software hoe te waarderen. geeft de onpartijdigheid van een derde bij impairment testing.
  TERUG NAAR INDEX


  3.5. Flexibiliteit, Grafieken, Printfaciliteiten
  Met slechts ca. 30-40 velden met V & W, balans en investeringen/afschrijvingen van èèn jaar worden alle methodes al berekend. Ruim 400 velden geven maximale flexibiliteit. Het is niet nodig alle velden in te vullen. Alle veronderstellingen hebben logische waarden of 0, indien niet van toepassing. Grafieken, printmodules completeren het geheel.
  TERUG NAAR INDEX


  3.6 Snel, gemakkelijk en kostenbesparend
  Voor begeleiding van waarderingen worden vaak gespecialiseerde adviseurs of accountants ingeschakeld. Daar hangt een (soms prohibitief) prijskaartje aan. Eigen software kan deze kosten aanzienlijk drukken en in staat stellen een second opinion te krijgen in eigen beheer. Uw inzicht wordt altijd aanzienlijk versterkt!
  TERUG NAAR INDEX  4. PRIJS, SPECIFICATIES!

  4.1. Product Specificaties, Versies

  4.2. Talen en landen
  Alle versies zijn beschikbaar in Nederlands, Engels, Duits, Frans en Amerikaans.
  TERUG NAAR INDEX


  4.3. Systeemeisen
  De software is beschikbaar onder Windows(3,1, NT, 95, 98, 00, XP, Vista -1993-2003-) en in Excel (7, 8 97,00, XP and 2007). De versie voor Excel onder Office <=11 (1997- 2003) wijkt af van die onder Office >=12 uit 2007, met lint. Voor Excel 5 uit 1995 is alleen een oudere versie 7 op bestelling beschikbaar
  Alle versies zijn uiteraard compleet menugestuurd en met contextgevoelige HELP. De eisen aan processorcapaciteit, geheugenruimte en schijfruimte zijn bescheiden. De researchversie werkt het best met een zeer krachtige moderne computer met veel geheugenruimte en schijfruimte. Minimumeisen zijn voor processorcapaciteit tenminste op 486 niveau, mininaal 16MB geheugenruimte en 20MB vrije schijfruimte.
  TERUG NAAR INDEX


  4.4. Prijzen (ex. BTW) De prijs van deze unieke software bedraagt slechts: 

  Versie 8

  Euro €

  US Dollar $

  UK Pound £

  Demo-CD voor Office <=11

  25

  30

  25

  Demo-CD voor Office >=12 met lint

  50

  50

  50

  Nationaal voor Office <=11

  299

  399

  299

  Nationaal voor Office >=12 met lint

  399

  499

  399

  Internationaal voor Office <=11

  399

  499

  399

  Internationaal voor Office >=12 met lint

  499

  599

  499

  Extended voor Office <=11

  1499

  1699

  1499

  Extended voor Office >=12 met lint

  1699

  1899

  1699

  Researchlicentie

  op aanvraag

  op aanvraag

  op aanvraag

  Prijzen voor èèn licentie stand-alone gebruik voor èèn gebruiker. Prijzen voor netwerken en een researchlicentie op aanvraag.
  TERUG NAAR INDEX  5. GARANTIES, SERVICE, GRATIS DEMO

  5.1. Gratis demo Een gratis demo van de internationale + research versie is verkrijgbaar via de internetsite: 
  www.finiconsult.be.  Gecomprimeerd slechts ca. 3 MB, de volledige versie beslaat ruim 5-10 MB.  Deze demo heeft alle faciliteiten van de internationale versie maar rekent niet.  GRATIS DEMO SOFTWARE: hier klikken!
  TERUG NAAR INDEX


  5.2. Product Garanties Defecten worden kosteloos hersteld mits tenminste binnen 1 jaar na verkoop schriftelijk  gemeld bij Finiconsult B.V.
  TERUG NAAR INDEX


  5.3. Bestellingen       Bestelling Klik hier:
  Land  Adres Telefoon/fax
  Nederland: Postbus 79
  5268 ZH Helvoirt
  tel:0411-641699
  fax:0411-644008

  TERUG NAAR INDEX


  5.4. Product Service In de prijs is begrepen 1 uur gratis telefonische support van Finiconsult B.V. zowel voor technische als voor inhoudelijke waarderingsproblemen. 
  Vertrouwelijkheid van gegevens wordt gegarandeerd. 


  Copyright Finiconsult BV 1995-2009

  Finiconsult is een onafhankelijk consultancy bureau werkzaam op het gebied van corporate finance. 
                           BESTELLING:  hier klikken!
  Home België
  TERUG NAAR INDEX


   GRATIS DEMO SOFTWARE : hier klikken!