VOORNAAM...........:
AANHEF
ACHTERNAAM.........:
E-MAIL ADRES.......:
BEDRIJFSNAAM.......:
STRAAT/POSTBUS.....: POSTCODE
STAD...............:
BESTELLEN:
LAND

Versies: Nationaal

Internationaal

Extended     Research

Home Finiconsult
Nederland


Home Finiconsult Nederland
Leverings- en betalingsvoorwaarden en software-produktlicentie:

SOFTWARE-PRODUKT LICENTIE:
Het software-product wordt beschermd door auteurswetten en internationale auteurs rechtverdragen alsmede door intellectuele eigendomswetten en verdragen. Het software-product wordt niet verkocht maar in licentie gegeven.
Deze overeenkomst geeft u de volgende rechten:

  • U mag een exemplaar van het software-product op een enkele computer installeren en gebruiken.
  • De primaire gebruiker van de computer waarop het software product is geinstalleerde, mag een tweede kopie maken voor exclusief gebruik op een draagbare of thuiscomputer.
  • U dient een afzonderlijke licentie aan te schaffen voor iedere andere gebruiker die het software-product inleest naast de primaire gebruiker.

LICENTIE OP WACC Bestand:
Het is de gebruiker van deze software binnen de licentie van het software product ook toegestaan het WACC bestand met basis informatie en advies over WACC te downloaden van het Internet.
Deze licentie is niet gratis en het is ter uitsluitende beoordeling van Finiconsult om te besluiten of en wanneer de periode van vrij gebruik beŽindigd wordt.
Alle informatie afkomstig van dit WACC Bestand, is vertrouwelijk en mag alleen door de gebruiker van dit software product aangewend worden voor interne doeleinden.
Onder interne doeleinden wordt ook verstaan advies over waarderingsvraagstukken, strategie, investeringen etc. aan derden maar alleen in zoverre dit regelmatige cliŽnten zijn van de gebruiker.
Echter, de basisinformatie en advies inzake WACC vervat in het WACC Bestand mag niet worden gekopieerd als zodanig en als zodanig voor hun eigen waarde beschikbaar worden gesteld aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finiconsult.
Het maken van kopieŽn als zodanig en het als zodanig voor hun eigen waarde beschikbaar stellen aan derden zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van Finiconsult, vormt een schending van deze leverings- en betalingsvoorwaarden en de product licentie waarin u heeft ingestemd op eerste verzoek van Finiconsult Euro 1000 voor iedere schending aan Finiconsult te betalen.

BEPERKTE GARANTIE:
Finiconsult garandeert dat het software-product in hoofdzaak functioneert over eenkomstig de bijbehorende handleiding gedurende een periode van 1 jaar na afleve ring.
De gehele aansprakelijkheid van Finiconsult B.V. en uw enige verhaalsmogelijkheid is, ter keuze van Finiconsult B.V., ofwel terugbetaling van de aankoopprijs of reparatie of vervanging van het software product dat niet voldoet aan bovenstaande beperkte garantie.
Finiconsult verleent geen andere garantie noch uitdrukkelijk noch impliciet dan bovenstaande en is niet aansprakelijk voor enige andere directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruik of verhindering van gebruik van het software- product.

BETALING:
Bij aflevering van het software-product tenzij anders bedongen. Betaling dient binnen 14 dagen na aflevering te zijn ontvangen op een van de door Finiconsult B.V. op de factuur vermelde rekeningen.
Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Finiconsult B.V. zonder enige in gebreke stelling, het recht de afnemer voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente van de vervaldag af in rekening te brengen onverminderd haar overige rechten.
In geval van betalingsverzuim heeft Finiconsult B.V. het recht om op de afnemer alle op de invordering vallende kosten, daaronder begrepen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incasso kosten, de laatste te begroten op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van Euro 250,- te verhalen.

RECLAME:
Onverminderd het gestelde onder beperkte garanties, dienen reclames binnen drie werkdagen na de aflevering door Finiconsult B.V. te zijn ontvangen.

GESCHILLEN:
Het Nederlands recht is van toepassing.